سوختهای زیستی

  • بایو اتانول از ضایعات سلولزی
  • بایو دیزل ازضایعات نفت و پلاستیک
  • بایوگاز و برق از فضولات دامی و پساب فاضلاب